RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

(“🌼NYEREMÉNYJÁTÉK🌼”) szervezője Te döntesz Kft székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45/B, R épület, adószáma: 14513330-2-42 (“Szervező”).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban az a 16. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. A Facebook.com vagy az Instagram.com közösségi oldal regisztrált tagja;

2.2. Teljesíti a felhívásban szereplő feladatot az adott határidő lejártáig vagy egy bizonyos kulcsszóval reagál a “Mosolyka” Instagram oldal történetére. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit, valamint a Facebook és Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID, Instagram fiók) játékkal összefüggő kezeléséhez.

2.3. A játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook vagy Instagram profilokkal, nem létező személyeket tartalmazó Facebook vagy Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosnak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanusító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

2.4. A 18 éven aluli személyeknek nyertesség esetén egy nyilatkozatot kell bemutatniuk, amiben a törvényes képviselő/gyám írásos formában jóváhagyja a játékban való részvételt és a nyeremény átvételét, amennyiben ez szükséges vegye fel velünk a kapcsolatot és küldünk egy nyilatkozat mintát. A nyilatkozatot nyerés esetén be kell mutatni, különben a nyeremény nem vehető át.

2.5. Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli és a költség mértéke függhet a Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

2.6. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Játékos részére.

2.7. A Játékos felelőssége, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2021.07.04. – 2021.07.17. 

A sorsolás időpontja: 2021.07.18.

 1. NYEREMÉNYEK

4.1. A játék során 1 Játékos 1 alkalommal nyerhet.

A Fődíjaink:

 • 1 éves Lelkierő Klub tagság, melynek tartalma: havi egyszeri 1 órás interaktív előadás Mosolykával és Sankóval, illetve 12 hónapig tartó korlátlan hozzáférés a MAJD helyett MOST filmhez és Mosolykáék lelkierő növelő műsoraihoz (1db)
 • 10 000 Ft értékű mentes és finom Mosolyka Flow csomag (3db)

A bónusz nyereményünk pedig:

MINDEN résztvevőnek küldünk Messengeren vagy Instagramon egy 490 forint értékű, egyszeri kupont, melyet chatbotunkkal folytatott beszélgetés során, a Játékos e-mail címe megadásával kaphat meg és a Szervező honlapján található Majd vagy Majd+ csomagok megvétele során használhat fel. A Játékos kapott kuponját 2021.07.18-ig válthatja be, azután az érvényét veszti.

4.2. A Játék végén összesen 4 Játékos fog értékes fődíjaink egyikével gazdagodni. A nyeremények sorsolása egymás után fog történni, véletlenszerűen. Az első kisorsolt Játékos megnyeri az 1 évre szóló Lelkierő Klub tagságot, a második, harmadik és negyedik Játékos 10 000 Ft értékű Mosolyka Flow csomagot nyer.

 4.3. A bónusz nyereményt, amely egy 490 forintos kupon utalványt a Szervező oldalán a Játékosnak lehetősége van kikérni és érvényesíteni. Miután a Játékos visszaigazolta a kapott Messenger üzenetben a részvételét a játékba, utána, ha feliratkozik a Szervező e-mail marketing listájára, akkor automatikusan megkapja e-mailen, Messengeren és Instagramon a kedvezményre feljogosító kupont.

4.4. Egy Játékos legfeljebb egy nyereményre sorsolható. Ha a Játékos több nyereményre kerülne kisorsolásra, akkor az időben először kisorsolt nyereményre lesz jogosult. A nyertesek külön jogosultak nyereményre, valamint kiválasztásuk is egymástól függetlenül történik.

 1. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Szervező a Játék során a Facebook oldalán elérhetővé teszi a játék posztot valamint Instagram történetében és bio leírásában hetente többször, amellyel a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak. Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a Játékban. A hozzászólásban a bejegyzésben feltett kérdésre kell válaszolni.

 5.3. Minden sikeres hozzászólónak küldünk egy automata üzenetet Messengeren és Instagramon, amiben majd a megfelelő gombra kattintva vissza kell igazolni a jelentkezést a játékba. Ezzel a Játékos elfogadja, hogy feliratkozik a Szervező Messenger és Instagram chatbot listájára, ahol a jövőben kaphatnak marketing célú üzeneteket a Szervezőtől. Ha a Játékos nem szeretne ilyen üzeneteket kapni a Játék után, akkor biztosított az automatizált leiratkozás lehetősége a Szervező Messenger és Instagram chatbotján keresztül, ami után már nem lesznek részese ennek a marketing célú listának. A chatbe, ha bármikor beírja a Játékos azt, hogy “stop”, akkor le tud iratkozni a listáról.

5.4. A játék végén a nyerteseket a Namepicker alkalmazásával sorsoljuk ki, teljesen véletlenül, automatizált módon, melyről videófelvétel készül.

 1. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolást követően a nyerteseknek 48 órán belül üzenetben vagy e-mailben fel kell vennie a szervezővel a kapcsolatot. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a nyereményre való jogosultsága elveszik.

6.2. A nyeremény pénzre nem váltható.

6.5. A 490 Ft-os  kupont digitális kuponkód formájában fogjuk elküldeni a Játékosoknak.

 1. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adó vonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervező, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

8.3. A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost, illetve Játékosi regisztrációt a Nyereményjátékból:

– aki megsérti a jelen Szabályzat bármely rendelkezését;

– aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért;

– aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

– aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

– aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;

– aki szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg, illetve adatkezelési hozzájárulását visszavonja;

– aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;

– aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Játékostól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Játékostól eltérő más személyt regisztráljanak Játékosként; valamint

– akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak lát törölni, így különösen akkor, ha a Játékos a Facebookon és Instagramon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit, valamint kárát megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Játékos helyett saját belátása szerint egy másik Játékost hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.

A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2021.07.30.-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

 1. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel és a Játékszabályban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz.

9.3 A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

9.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak megadásával a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul alábbi személyes adatai kezeléséhez a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében, valamint a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy kívánságlistáját és nevét a Nyereményjátékban részt vevő Ismerősei a jelen Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.

A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében:

– név,

– Facebook azonosító,

– Instagram fiók

– e-mail cím

9.5. A Játékos a részvétellel elfogadja a Szervező adatkezelési tájékoztatóját és ÁSZF tájékoztatóját: 

https://mosolykaflow.hu/adatvedelmi/

https://mosolykaflow.hu/aszf/

 1. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

10.1. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot a játékidőszak alatt indoklás nélkül megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező a Nyereményjáték Facebook oldalán tájékoztatja a Játékosokat.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. Amennyiben a Játékos cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének e Nyereményjáték tekintetben korlátozó korlátozás alatt, úgy az Alkalmazást használni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

11.2. A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.

11.3. A Játékos köteles viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

11.4. A Szervező kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

11.5. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.